Telugu corner
Vishnu prardhana slokam

Here is vishnu prardhana sloakam in Telugu and English.

Vishnu prardhana slokam in Telugu

Saanthakaaram bhujagashayanam padmanaabham suresham vishvaakaaram gaganasadrusham meghavarnham shubhaangam lakshmikaantham kamalanayanam yoogihruddhyana gamyam vandhe vishnum bhavabhayaharam sarvalokaika naadham

ashtalakshmi stotram
© Telugu Corner.com Terms & Conditions