Telugu corner
Tanuvu devarisommu tanadani poshimpa poem

Tanuvu devarisommu Padyam from Vemana SatakamTanuvu devarisommu poem