Telugu corner
Kulamu galaguvandu gotrambu galavandu poem

Kulamugalavadu gotrambu from Vemana satakamKulamugalavadu gotrambu poem