Telugu corner
Karma madikaminana gadachipovakaraadhu poem

Karma madikaminanu from Vemana satakamKarma madikaminanu poem