Telugu corner








Kaniyu ganaledu kadalampa daanoru poem

Kaniyu ganalenivadu from Vemana satakam



Kaniyu ganalenivadu poem